Đang thực hiện

Mẫu thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

Thời gian đăng: 28/04/2016 15:36
Phụ lục XII-3
Mẫu KM-1
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)
 
 Tên thương nhân
 Số: ..........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ….., ngày    tháng    năm 200…
 
 
                          Kính gửi: Sở Công Thương Bình Dương
 
Tên thương nhân: ……………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………
Điệnthoại:……..………………….                                                         Fax:……………….…………………  Email:…………………………….                                                          Website: …….………………………
Mã số thuế: …………….…………………………………………….………
Số Tài khoản:……………………………… tại Ngân hàng: ………………..
Người liên hệ:………………………………Điện thoại: …….……………..
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại,  Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:
1. Tên chương trình khuyến mại: ……………………………………………
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: …………………………………………..
3. Hình thức khuyến mại: …………………………………………………...
4. Thời gian khuyến mại: ……………………………………………………
5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: …...…………………………….
6. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: …………………………………………..
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): …………………………………………………………………………..
8. Cơ cấu giải thưởng: ……………………………………………………….
9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………..
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: …………………………
……………………………………………………………………….……….
(Tên thương nhân) thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành. 
(Bản sao văn bản của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại gửi kèm - nếu có).
                                                     Đại diện theo pháp luật của thương nhân
                                                                                                                                                                                   (Ký tên & đóng dấu)
 
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0976 438 015
HotlineHotline
Văn phòng
(024).62 533 788
Văn phòngVăn phòng
  • undefined
  • Arrow left
  • Arrow next