Đang thực hiện

Văn bản về Bảo hiểm – Thuế nổi bật nhất tuần qua

Thời gian đăng: 26/02/2016 14:56
1. Triển khai thực hiện Luật BHXH 2014

Ngày 05/01/2016 Bộ Lao động ban hành Công văn 26/LĐTBXH-BHXH triển khai thực hiện Luật BHXH 2014. Theo đó:

- Trong thời gian từ 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo Luật BHXH 2014 và các văn bản hướng dẫn ban hành trước ngày 01/01/2016.

- Từ ngày 01/7/2016 trở đi, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá chưa hoàn thành xây dựng thang, bảng lương tạm thời thực hiện tạm thu BHXH trên tiền lương tháng hiện đang đóng BHXH.

Khi công ty hoàn thành việc phê duyệt thang, bảng lương và thỏa thuận mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động thì thực hiện điều chỉnh mức thu và mức hưởng chế độ BHXH.

2. Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện chế độ BHXH

Ngày 31/12/2015, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 5435/BHXH-CSXH hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH 2014 từ 01/01/2016.

Theo đó, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH từ ngày 01/01/2016 như sau:

- Về thời hạn giải quyết: Thực hiện đúng quy định tại các Điều: 102, 103,106, 107, 110, 112, 114, 115 và 116 của Luật BHXH năm 2014

- Về trình tự, thực hiện theo các Quyết định: 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014;  1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014;  919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015.

Các biểu mẫu ban hành kèm theo Công văn  5435/BHXH-CSXH:

- Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu C70a-HD).

- Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu C70b-HD).

- Nội dung hướng dẫn lập mẫu để thực hiện thay cho mẫu hiện hành cho đến khi Bộ Tài chính có quy định mới.

3. Hướng dẫn thực hiện BHXH đối với lao động dôi dư

BHXHVN vừa ban hành Công văn 67/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP về chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo đó, hướng dẫn một số nội dung sau:

- Mức đóng BHXH cho số tháng còn thiếu (tối đa 06 tháng) bằng 22% tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu.

- Đối với người nghỉ hưu trước tuổi, thời điểm hưởng lương hưu tính từ tháng đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi ghi trong quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí do người sử dụng lao động lập.

- Đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH tối đa không quá 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu hàng tháng được tính từ tháng đóng đủ BHXH cho số tháng còn thiếu.

- Trường hợp trong thời gian từ khi nghỉ việc đến tháng đóng BHXH đủ 20 năm mà người lao động chết thì nhân thân được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.

Công văn 67/BHXH-CSXH được ban hành vào ngày 07/01/2016.

4. Hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Ngày 30/12/2015, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 5388/BHXH-CSYT hướng dẫn một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT.

Trong đó, hướng dẫn về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp như sau:

- Người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú nhưng thẻ hết hạn sử dụng vào ngày 31/12/2015: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục giải quyết quyền lợi BHYT cho đến khi người bệnh điều trị ra viện.

- Người bệnh điều trị nội trú vào viện trong năm 2015, ra viện trong năm 2016:

+ Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến: mức hưởng BHYT xác định theo tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại thời điểm người bệnh vào điều trị nội trú.

+ Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm 2015: người bệnh chỉ thực hiện cùng chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh phát sinh từ 01/01/2016 đến hết đợt điều trị.

Chi phí cùng chi trả này được tổng hợp để lũy kế làm cơ sở xác định điều kiện không cùng chi trả trong năm 2016

Xem thêm các nội dung khác tại Công văn 5388/BHXH-CSYT.

5. Giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất gia dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc có hiệu lực từ ngày 01/03/2016.

Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh áp dụng từ ngày 01/3/2016 đến hết ngày 30/6/2016 được quy định  như sau:

- Bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng I : 20.000 đồng.

- Bệnh viện hạng II: 15.000 đồng.

- Bệnh viện hạng III: 10.000 đồng.

- Bệnh viện hạng IV: 7.000 đồng.

- Hội chẩn để xác định ca bệnh khó: 200.000 đồng.

Trường hợp Hội chẩn để xác định ca bệnh khó chỉ áp dụng khi mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh sau đó được chuyển vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì được thanh toán là một lần khám bệnh.

Xem chi tiết tại Phụ lục I Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

6. Hướng dẫn mới về thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động bảo vệ môi trường. Theo đó:

- Chi phí thực hiện hoạt động quảng bá sản phẩm, phân loại rác tại nguồn theo quy định Khoản 1 Điều 48 Nghị định 19/2015/NĐ-CP được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo số chi thực tế khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

+ Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ trường hợp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP .

- Quy định về ưu đãi thuế TNDN như sau:

+ Ưu đãi về thuế suất 10% trong 15 năm.

+ Miễn, giảm thuế.

+ Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi đối với một số dự án cụ thể.

Thông tư 212/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/2/2016 và áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2016.

7. Thuế suất 0% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Lào

Ngày 31/12/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư 56/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào. Cụ thể như sau:

- Gạo và lá thuốc lá sẽ được áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm với mức thuế suất 0%.

- Mã số hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

- Hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0% phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp phép.

- Thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại cơ quan hải quan theo nguyên tắc “trừ lùi tự động” (tổng lượng hàng nhập khẩu hưởng thuế suất 0% trừ đi số lượng nhập khẩu từng mặt hàng).

- Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu mặt hàng gạo theo hạn ngạch thuế quan.

- Thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công thương cấp theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BCT mới được phép nhập khẩu.

Thông tư 56/2015/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0911380330
HotlineHotline
Văn phòng
0979126618
Văn phòngVăn phòng
  • undefined
  • Arrow left
  • Arrow next