Đang thực hiện

Biên bản góp vốn công ty cổ phần

Thời gian đăng: 31/08/2016 09:49

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần…)

Hôm nay, ngày………tháng .....năm …., hồi …. tại trụ sở ……. Chúng tôi gồm:

Họ và Tên:............................................................................................................................................

Ngày sinh:............................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................................

Chổ ở hiện tại: ......................................................................................................................................

CMND số:  ............................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ........................................................................................................

Họ và Tên:............................................................................................................................................

Ngày sinh:............................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................................

Chổ ở hiện tại: ......................................................................................................................................

CMND số:  ............................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ........................................................................................................

Họ và Tên:............................................................................................................................................

Ngày sinh:............................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................................

Chổ ở hiện tại: ......................................................................................................................................

CMND số:  ............................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ........................................................................................................

Họ và Tên:............................................................................................................................................

Ngày sinh:............................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................................

Chổ ở hiện tại: ......................................................................................................................................

CMND số:  ............................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ........................................................................................................

Là các cổ đông CÔNG TY ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ……………..

1. Ông ....................................góp bằng tiền mặt ….……đồng, chiếm ...................……. tổng vốn điều lệ.

2. Ông ....................................góp bằng tiền mặt ..........đồng, chiếm .......................... tổng vốn điều lệ.

3. Ông ....................................góp bằng tiền mặt ..........đồng, chiếm .......................... tổng vốn điều lệ.

4. Ông ....................................góp bằng tiền mặt ..........đồng, chiếm .......................... tổng vốn điều lệ.

II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

1. Ông ....................................góp bằng tiền mặt ..........đồng, chiếm .......................... tổng vốn điều lệ.

2. Ông ....................................góp bằng tiền mặt ..........đồng, chiếm .......................... tổng vốn điều lệ.

3. Ông ....................................góp bằng tiền mặt ..........đồng, chiếm .......................... tổng vốn điều lệ.

4. Ông ....................................góp bằng tiền mặt ..........đồng, chiếm .......................... tổng vốn điều lệ.

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận phần vốn góp của.............................................................................

Số 01/GCN cấp ngày …./…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của.............................................................................

Số 02/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của.............................................................................

Số 03/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của.............................................................................

Số 04/GCN cấp ngày ……/…/……..

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư …………………...........................................................................

IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Hoàng Văn B giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty ………….......................................

V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Hoàng Văn B là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

LÊ VĂN A                                                                                        HOÀNG VĂN B
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

 

LÊ VĂN C                                                                                       NGUYỄN THỊ D
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0976 438 015
HotlineHotline
Văn phòng
(024).62 533 788
Văn phòngVăn phòng
  • undefined
  • Arrow left
  • Arrow next